1. Obsah a měřítka map

Z velké databáze možných zobrazovaných prvků, kterých základní databáze portálu Mapy.cz obsahuje několik set, bylo potřeba vybrat a stanovit vhodnou míru generalizace obsahu nových map. Jako hlavní metoda byla použita metoda generalizace slučováním podobných prvků, která umožňuje obsah mapy zobrazit v čitelné a přehledné podobě pro hmatové vnímání. Při použití více prvků se mapa stává pro hmat nepřehlednou až zcela nečitelnou.

Aktuálně jsou haptické mapy nabízeny ve 3 měřítkách:

  • základní 1 : 1 200 (rozlišení ulic)
  • střední 1 : 37 000 (rozlišení obcí)
  • malé 1 : 300 000 (rozlišení velkých měst)

Číselné hodnoty měřítek platí pro území ČR (obecně zeměpisné šířce 50°). S rozšířením map na celý svět a s ohledem na použité kartografické zobrazení (Mercatorovo válcové transverzální) je třeba počítat s tím, že měřítko se mění se zeměpisnou šířkou (od rovníku k pólům se měřítko zvětšuje – viz tabulka).

zeměpisná šířka základní měřítko střední měřítko malé měřítko
1 : 1 800 1 : 57 000 1 : 460 000
10° 1 : 1 800 1 : 57 000 1 : 460 000
20° 1 : 1 700 1 : 54 000 1 : 430 000
30° 1 : 1 500 1 : 50 000 1 : 400 000
40° 1 : 1 400 1 : 44 000 1 : 360 000
50° 1 : 1 200 1 : 37 000 1 : 300 000
60° 1 : 900 1 : 29 000 1 : 230 000
70° 1 : 610 1 : 20 000 1 : 160 000
80° 1 : 320 1 : 10 000 1 : 82 000

Popis mapy je z důvodů možnosti spolupráce nevidomého a vidícího uživatele s mapou realizován dvojím způsobem. Primárně jsou v základní mapě označeny ulice, a to zkratkami tří písmen vycházejících z názvu ulice, které jsou vypsány v Brailleově písmu v ose ulice. U náměstí jsou použity zkratky ze čtyř písmen. Zkratky jsou generovány tak, aby se v zobrazeném území neopakovaly. Tyto popisky jsou doplněny plnými názvy ulic v oranžové barvě, která nijak nereaguje na tepelnou úpravu, a tudíž zůstává pouze ve vizuální podobě. V ostatních mapách menších měřítek jsou analogicky označeny názvy sídel zkratkami ze dvou písmen Brailleova písma a plnými názvy v oranžové barvě.

Ukázky map různých měřítek

2. Zobrazení mapy na mapových listech

Na rozdíl od běžných map, které jsou dostupné na internetu, jsou haptické mapy zobrazené na jednotlivých předem definovaných listech. Důvodem je fakt, že jsou uživatelům předkládány v tištěné (hmatové) podobě. Jednotlivé listy ve formátu A4 zobrazují území o velikosti 235 x 330 m v přibližném měřítku 1 : 1 200. Zvolené měřítko nejlépe vyhovuje zobrazení městského prostředí s důrazem na uliční síť. Toto zobrazení odpovídá v běžném zobrazení na portálu Mapy.cz přiblížení na úrovni 19. Listy map menších měřítek jsou opět ve formátu A4 a zobrazují území 7,5 x 10,5 km v měřítku 1 : 37 000, a v měřítku 1 : 300 000 je zobrazeno území 60 x 85 km. Nic samozřejmě nebrání tomu, aby požadované území bylo zobrazeno pomocí libovolného počtu listů. V takovém případě je pouze třeba zvážit praktičnost výsledné velikosti mapy a s ní spojené finanční náklady na mikrokapsulový papír.

Mapa (sada mapových listů) se zadává obdobně jako v běžné mapě, tzn. zadáním sídla, adresného bodu, ulice (zobrazuje se od středu ulice), přesným zadáním souřadnic libovolného bodu, případně přímo zadáním signatury mapového listu (viz níže). Po zadání je uživateli nabídnut základní mapový list s hledaným prvkem a mřížka, kde je možné libovolně volit rozsah mapových listů k tisku. Mřížka mapových listů se mění podle přiblížení k odpovídajícímu měřítku mapy. Jednotlivé listy na sebe přesně navazují, aby bylo možné vytvářet větší mapy. V dalším kroku uživatel stáhne archiv s jednotlivými listy (grafické soubory ve formátu PNG) a seznamem použitých zkratek a dalšími doplňkovými informacemi (textový soubor TXT). Do archivu je možné připojit legendu mapy v grafické podobě (soubor PNG), která je pro příslušné měřítko jednotná.

Ukázky práce s mapovými listy

3. Označování mapových listů

Jednotlivé listy jsou označeny v rámci jednotného systému signaturou sloupce (např. j4481), který se umisťuje na horní okraj listu, a signaturou řádku (např. u3065), který se umisťuje na spodní okraj listu. Při generování si uživatel může zvolit, zda chce identifikátory umístit vlevo, vpravo, nebo uprostřed (podle toho, jak konkrétně označení listu zasáhne do mapové kresby). V případě, že vytištěné listy budou sloužit k pevnému spojení do větší mapy, je možné identifikátory netisknout vůbec. Pro přehlednost jsou identifikátory (stejně jako názvy ulic) vytištěny nejen bodovým písmem, ale i latinkou v barvě.

Signatury map menších měřítek jsou koncipovány stejným způsobem, základní rozdíl je v počtu číslic v signatuře. U map v měřítku 1 : 37 000 jsou to 3 číslice (např. j144_u097), u map 1 : 300 000 jsou číslice 2 (např. j18_u11).

Klad listů (rozdělení na jednotlivé segmenty) je vidět na snímku níže.

Identifikace a klad listů

4. Tisk mapy

Pokud jde o fyzickou výrobu tiskového listu, v případě mikrokapsulového papíru jde o poměrně rychlou metodu vytvarování reliéfu, při které se v první fázi používá běžný tisk. Pomocí něho se na speciální papír natiskne obsah mapy a po finalizaci ve speciálním zařízení s infračervenou lampou se černé prvky tisku stanou reliéfními. V současné době jsou na českém trhu k dispozici zařízení Zy Fuse Heater britské firmy Zychem (v České republice je proto často toto zařízení označováno jako „fuser“), a přístroj P.I.A.F. polské společnosti HARPO.

Při tisku i finalizaci reliéfního obrázku je třeba pečlivě zkontrolovat výsledný reliéf, zda došlo k reakci ve všech místech tiskového pole. Zvláště je třeba překontrolovat znaky bodového písma a jemnější struktury jednotlivých rastrů. Pro lepší výsledek se doporučuje před vlastním originálem zahřát zařízení několikerým protažením bílého papíru vyšší gramáže, a vlastní potištěný mikrokapsulový list je možné nechat v zařízení projít dvakrát.

Vytištěné mapy